ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣεξής βασικές αρχές: Ποιότητα Υπηρεσιών, Συνέπεια, Αποτελεσματικότητα και Αφοσίωση. Στο πλαίσιο εφαρμογής των αρχών αυτών η επιχείρηση εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 που καλύπτει όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης και που αποσκοπεί στην συνεχή βελτίωση της εσωτερικής της λειτουργίας. Προκειμένου να υλοποιηθεί η φιλοσοφία μας

 • 18 September, 2019

  Η φιλοσοφία της Εταιρείας βασίζεται στις εξής βασικές αρχές:

  Ποιότητα Υπηρεσιών, Συνέπεια, Αποτελεσματικότητα και Αφοσίωση. Στο πλαίσιο εφαρμογής των αρχών αυτών η επιχείρηση εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 που καλύπτει όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης και που αποσκοπεί στην συνεχή βελτίωση της εσωτερικής της λειτουργίας.


  Προκειμένου να υλοποιηθεί η φιλοσοφία μας προσπαθούμε να επιτύχουμε τους εξής σκοπούς:
   δέσμευση για την παροχή των κατάλληλων και αναγκαίων πόρων για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία κάθε τμήματος.
   παροχή στους πελάτες μας υψηλής ποιότητας προϊόντα τηρώντας απόλυτη εμπιστευτικότητα και επαγγελματική ηθική.

   τη διασφάλιση της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των παρεχομένων ειδών, μέσω της οποίας προσπαθεί να ικανοποιεί τις αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών.

   την πλήρη ικανοποίηση των αυστηρών απαιτήσεων για υψηλή ποιότητα, όπως αυτές διαμορφώνονται από την κείμενη νομοθεσία.
   την καλλιέργεια της ανάπτυξης κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ της εταιρείας και των πελατών της διαμορφώνοντας μακροχρόνια, ολοκληρωμένη και δημιουργική συνεργασία.

   την ανταπόκριση με ταχύτητα και συνέπεια στις απαιτήσεις των πελατών χωρίς την υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
   την εξέταση και διαχείριση με αποτελεσματικότητα των υποδείξεων των πελατών.
   την άμεση διαπίστωση της ανάγκης για εκπαίδευση, κατάρτιση και εξειδίκευση των εργαζομένων.
   την ανασκόπηση και βελτίωση συνεχώς των υπηρεσιών και κατ’ επέκταση ολόκληρου του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
   τον καθορισμό στόχων Ποιότητας, η επίτευξη των οποίων ανασκοπείται σε ετήσια βάση.