Νέα - Ενημερώσεις

Νέα της εταιρείας και ενημέρωση για τη τεχνική επικαιρότητα...

 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣεξής βασικές αρχές: Ποιότητα Υπηρεσιών, Συνέπεια, Αποτελεσματικότητα και Αφοσίωση. Στο πλαίσιο εφαρμογής των αρχών αυτών η επιχείρηση εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 που καλύπτει όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης και που αποσκοπεί στην συνεχή βελτίωση της εσωτερικής της λειτουργίας. Προκειμένου να υλοποιηθεί η φιλοσοφία μας

  18 September, 2019  

  Η φιλοσοφία της Εταιρείας βασίζεται στις εξής βασικές αρχές:

  Ποιότητα Υπηρεσιών, Συνέπεια, Αποτελεσματικότητα και Αφοσίωση. Στο πλαίσιο εφαρμογής των αρχών αυτών η επιχείρηση εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 που καλύπτει όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης και που αποσκοπεί στην συνεχή βελτίωση της εσωτερικής της λειτουργίας.


  Προκειμένου να υλοποιηθεί η φιλοσοφία μας προσπαθούμε να επιτύχουμε τους εξής σκοπούς:
   δέσμευση για την παροχή των κατάλληλων και αναγκαίων πόρων για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία κάθε τμήματος.
   παροχή στους πελάτες μας υψηλής ποιότητας προϊόντα τηρώντας απόλυτη εμπιστευτικότητα και επαγγελματική ηθική.

   τη διασφάλιση της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των παρεχομένων ειδών, μέσω της οποίας προσπαθεί να ικανοποιεί τις αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών.

   την πλήρη ικανοποίηση των αυστηρών απαιτήσεων για υψηλή ποιότητα, όπως αυτές διαμορφώνονται από την κείμενη νομοθεσία.
   την καλλιέργεια της ανάπτυξης κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ της εταιρείας και των πελατών της διαμορφώνοντας μακροχρόνια, ολοκληρωμένη και δημιουργική συνεργασία.

   την ανταπόκριση με ταχύτητα και συνέπεια στις απαιτήσεις των πελατών χωρίς την υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
   την εξέταση και διαχείριση με αποτελεσματικότητα των υποδείξεων των πελατών.
   την άμεση διαπίστωση της ανάγκης για εκπαίδευση, κατάρτιση και εξειδίκευση των εργαζομένων.
   την ανασκόπηση και βελτίωση συνεχώς των υπηρεσιών και κατ’ επέκταση ολόκληρου του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
   τον καθορισμό στόχων Ποιότητας, η επίτευξη των οποίων ανασκοπείται σε ετήσια βάση.

 • ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

  16 September, 2019   Η εταιρία διασφαλίζει ότι παρέχει υγιές, κατάλληλο και ασφαλές περιβάλλον εργασίας για το προσωπικό της λαμβάνοντας μέτρα για την αποτελεσματική διαχείριση και τη διαρκή βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας και υγείας στις δραστηριότητες της με σκοπό την ελαχιστοποίηση ή την εξάλειψη των πιθανών κινδύνων. Η Ασφάλεια και Υγεία των εργαζομένων καθώς και τρίτων προσώπων είναι αναπόσπαστο κομμάτι του οργανισμού σε όλα τα επίπεδα δραστηριοτήτων. Η πρόληψη των ατυχημάτων και των ασθενειών προηγείται της παραγωγικότητας ή οποιουδήποτε άλλου λειτουργικού στοιχείου. Η διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για:  την διασφάλιση της Ασφάλειας και Υγείας.  την διαχείριση των πιθανών αλλαγών με βάση την Ασφάλεια και Υγεία των εργαζομένων.  τη συμμόρφωση με τους Νόμους και τους Κανονισμούς στους χώρους εργασίας.  διάθεση των απαιτούμενων πόρων και υλικοτεχνικής υποδομής παρέχοντας όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό ώστε η Ασφάλεια, η Υγεία και η Ευημερία του προσωπικού του οργανισμού καθώς και τρίτων προσώπων να συμβαδίζει με τις υψηλότερες προδιαγραφές.  τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού της σε γενικά και ειδικά θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία.  τη διερεύνηση όλων των συμβάντων ανεξαρτήτως συχνότητας και βαρύτητας.  τη συνεχή παρακολούθηση, τεκμηρίωση και αξιολόγηση της Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία και την ανασκόπηση της παρούσας Πολιτικής με στόχο τη συνεχή βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας. Για όλα τα παραπάνω έχει υιοθετήσει ένα Σύστημα Διαχείρισης θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας OHSAS 18001:2007, για άμεση αναγνώριση των κινδύνων που υφίστανται στις δραστηριότητες του οργανισμού, που συμμορφώνεται με τις καλύτερες πρακτικές και εφαρμόζεται από όλο ανεξαρτήτως το προσωπικό

  Η εταιρία διασφαλίζει ότι παρέχει υγιές, κατάλληλο και ασφαλές περιβάλλον εργασίας για το προσωπικό της…

 • Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 29 Α/2015 ο Ν. 4320/2015 για αναστολή του Ν.4281/2014

  21 March, 2015   Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 29 Α/2015 ο Ν. 4320/2015με τίτλο”Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις”. Στο άρθρο 37 ορίζεται ότι η ισχύς των διατάξεων του μέρους Β΄του Ν. 4281/2014 περί κανόνων σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών αρχίζει την 31-12-2015.
 • ΦΕΚ 160/08.08.14

  9 November, 2014   Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 160/08.08.14- Περιλαμβανει κανονες συναψης δημοσιων συμβασεων εργων, προμηθειων και υπηρεσιων με πολλες αλλαγες στον τροπο δημοπρατησης αυτων και οχι μονο (μέρος Β’ άρθρα 14 – 201). Δειτε το
 • ΦΕΚ 237/Α- Έκπτωση 10% επί του συνολικού ποσού του προστίμου για τακτοποίηση αυθαιρέτου θα παρέχεται σε όσους καταβάλλουν το 30% έως τις 31 Ιανουαρίου 2013.

  20 December, 2012   Άρθρο 14 ΦΕΚ237/Α /Ρύθμιση θεμάτων αυθαιρέτων 1.  Η περίπτωση στ) της παρ.2 του άρθρου 23 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) αντικαθίσταται ως εξής: “στ. για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία κα­ταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου ή η καταβολή ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίμου έως 31/01/2013, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6 του επό­μενου άρθρου και για το χρονικό διάστημα που προ­βλέπεται στον παρόντα νόμο” 2. Στην παρ. 8 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 προστί­θεται περίπτωση στ ως εξής: «στ. Σε περίπτωση καταβολής ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίμου έως 31/01/2013 παρέχεται έκπτωση 10% επί του συνολικού ποσού. Οι επόμενες προς εξόφληση δόσεις κατανέμονται αντιστοίχως. 3.  Η ισχύς της διάταξης της περίπτ. γ της παρ. 8 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 αναστέλλεται μέχρι την 31/01/2013.