Υπηρεσίες

Η εταιρεία διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό καθώς και μηχανήματα για την κατασκευή όλων των εργασιών και την παράδοση ολοκληρωμένων έργων.

Διεξάγουμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα βασιζόμενοι στις αξίες που διέπουν την κουλτούρα της εταιρείας μας:

• Επιδεικνύουμε ήθος και υπευθυνότητα, προάγοντας τα ώστε να έχουμε τα καλυτέρα δυνατά αποτελέσματα.

• Δεσμευόμαστε για την προώθηση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.

• Αναγνωρίζουμε την περιβαλλοντική μας ευθύνη και ενεργούμε με τρόπους που μειώνουν τις επιπτώσεις που έχουν οι δραστηριότητές μας στο περιβάλλον.

Κύριος σκοπός της ΔΟΜΗΚΑΤ Ε.Ε. είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στον σχεδιασμό/μελέτη, την επίβλεψη, τη κατασκευή και την διαχείριση έργων. Το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι μεγάλο και καλύπτει τους παρακάτω τομείς: