Εκδόσεις πιστοποιητικών / βεβαιώσεων


Συλλογή όλων των
απαραίτητων δικαιολογητικών για μεταβιβάσεις καθώς και έκδοση πιστοποιητικών βεβαιώσεων από δημόσιες υπηερεσίες

 

Δήμος

Αντίγραφα μερίδων

Βεβαίωση μη οφειλής ΤΑΠ

Δηλώσεις Ιδιοκτησίας

Βεβαιώσεις υψομέτρου

Κτηματολόγιο

Απόσπασμα φύλο κτηματογραφικού Διαγράμματος

Συντεταγμένες ορίων ΕΓΣΑ (1987)

Πιστοποιητικά καταχώρησης

Πολεοδομία

Βεβαιώσεις περι σχεδίου πολης και αλλα

Υποθηκοφυλακείο

Αντίγραφα Συμβολαίου

Πιστοποιητικό μεταγραφής