Ρύθμιση αυθαιρέτων (Ν.4014/2011)

Με το νέο νόμο απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο χωρίς υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού ότι δεν υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή στο ακίνητο και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια. Ψευδείς ή ανακριβείς βεβαιώσεις όσων εμπλέκονται σε μια δικαιοπραξία (συμβολαιογράφοι, δικηγόροι, μεσίτες, υποθηκοφύλακες κλπ) επισύρουν αυστηρές ποινές και για τους μηχανικούς προβλέπεται μέχρι και αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματο.

Διαδικασία – Προθεσμίες

Ο πολίτης απευθύνεται σε μηχανικό για τον έλεγχο κατ’ αρχάς της κατασκευής του, καθώς με βάση τις προβλέψεις του νόμου 4014/2011 τα ακίνητα μπορούν να μεταβιβαστούν μόνο με την βεβαίωση μηχανικού ότι δεν περιλαμβάνει κατασκευή με πολεοδομική παράβαση ή ότι έχει υπαχθεί στη ρύθμιση. Εφόσον ο πολίτης αποφασίσει την ένταξη του ακινήτου του στη ρύθμιση ο μηχανικός αναλαμβάνει την διεκπεραίωση της αίτησης καθώς ο αριθμός μητρώου μηχανικού του ΤΕΕ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα. Ο μηχανικός κάνει αυτοψία, αναλαμβάνει τη συλλογή των στοιχείων που απαιτούνται για την συμπλήρωση της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση και υπολογίζει το «προσωρινό πρόστιμο». Ο μηχανικός συμπληρώνει και υποβάλλει ηλεκτρονικά από  1ης Οκτωβρίου μέχρι 30 Νοεμβρίου 2011  την αίτηση και το σύστημα εκδίδει έναν  «μοναδικό αριθμό»  για το αυθαίρετο, εντολή για πληρωμή του κατάλληλου  «τέλους υπαγωγής» στη ρύθμιση  (παραβόλου),  καθώς και το ύψος των πληρωμών σε σχέση με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλεγεί. Το τέλος καταβάλλεται από τον πολίτη  (και ηλεκτρονικά μέσω web  banking)   σε Τραπεζικό ίδρυμα της επιλογής του. Η πληρωμή πιστοποιείται αυτόματα στο σύστημα εντός 24 ωρών και   ενεργοποιείται η διαδικασία ένταξης.  Ακολουθούν οι πληρωμές των δόσεων για τις οποίες ενημερώνεται αυτόματα το σύστημα,  με την πρώτη από αυτές να καταβάλλεται μέχρι την 22α ∆εκεμβρίου 2011.  Στον πολίτη δίνεται κωδικός που θα του επιτρέπει την ενημέρωσή του για την καταχώρηση των δόσεων και το οφειλόμενο υπόλοιπο μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Συγκεντρώνονται ή συντάσσονται τα απαιτούμενα σχέδια και άλλα στοιχεία (εντός τετραμήνου από την καταχώριση της αίτησης) και βάσει αυτών γίνεται ο υπολογισμός του  «τελικού προστίμου»  και ο επαναπροσδιορισμός του ποσού των δόσεων από το σύστημα. Ο μηχανικός το σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων και σχεδίων στο σύστημα ηλεκτρονικά μέχρι την 31η Μαρτίου 2012.  Με τη διαπίστωση της πληρότητας αυτών,  εκδίδεται αυτόματα «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ».  Πρόκειται για τυποποιημένο έντυπο στο οποίο θα αναφέρονται όλα τα στοιχεία του ενταγμένου στη ρύθμιση αυθαιρέτου.  Η βεβαίωση είναι απαραίτητη για τη μεταβίβαση του αυθαιρέτου. Αν ο πολίτης θελήσει την άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας και έκδοση της βεβαίωσης,για λόγους μεταβίβασης, κλπ, τότε στο ενδιάμεσο διάστημα μέχρις ότου το σύστημα ετοιμαστεί για την ηλεκτρονική υποβολή μελετών και λοιπών στοιχείων, η πληρότητα θα βεβαιώνεται με ηλεκτρονική δήλωση του μηχανικού «…ότι έχει στη διάθεση του όλες τις μελέτες και λοιπά στοιχεία, με υποχρέωση να τα υποβάλλει ηλεκτρονικά μέχρις τις 31 Μαρτίου 2012 μετά την ειδοποίησή του ότι το σύστημα δέχεται πλέον ηλεκτρονικά αρχεία δικαιολογητικών και μελετών…» Χρησιμοποιήστε την φόρμα επικοινωνίας ή τηλεφωνήστε μας για να λύσουμε απορίες που τυχών έχετε.

Δικαιολογητικά – Παράβολα


Ποιοί χώροι εντάσσονται στην ρύθμιση


Ποια ακίνητα δεν χρειάζεται να υπαχθούν στον νόμο αυτό


Ποιά ακίνητα εξαιρούνται και δεν μπορούν να ρυθμιστούν


Για ποιόν λόγο να ενταχθώ στην ρύθμιση


Τι πρέπει να ξέρω – Tips


Υπολογισμός προστίμου


Παραδείγματα