Δικαιολογητικά – Παράβολα

Η υποβολή των παρακάτω α), γ) και δ) δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά από 1.10.2011 μέχρι 30.11.2011. Τα β. δικαιολογητικά υποβάλλονται εντός τεσσάρων (4) μηνών από τις 30.11.2011.

α) Αίτηση ιδιοκτήτη

β) Υπεύθυνη Δήλωση ιδιοκτήτη του Ν.1599/86 (εις διπλούν), η οποία περιλαμβάνει:

 1. Ατομικά στοιχεία ιδιοκτήτη
 2. ΑΦΜ – ΔΟΥ
 3. Αριθμός και έτος Ο. Α (Αν υπάρχει)
 4. Εμβαδόν και Χρήση αυθαίρετης κατασκευής
 5. Ημερομηνία ολοκλήρωσης αυθαίρετης κατασκευής
 6. Δήλωση για το αν πρόκειται για ακίνητο «Κύριας και Μοναδικής κατοικίας», άλλης κατοικίας ή άλλης χρήσης, καθώς επίσης δηλώνεται ρητά ότι δεν υπάγεται στις εξαιρέσεις του νόμου.
 7. Τελευταία δήλωση του εντύπου Ε9, στην οποία αναφέρεται το ακίνητο, όπου βρίσκεται η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση
 8. Τεχνική έκθεση του αρμόδιου μηχανικού. Στην έκθεση αυτή  περιλαμβάνεται:
 • Περιγραφή της αυθαίρετης κατασκευής ή της αυθαίρετης χρήσης
 • Το εμβαδόν  της και  η χρήση της
 • Δήλωση για το αν πρόκειται για κατασκευή πρόχειρα κατασκευασμένη (όπως στεγάσεις και επικαλύψεις από λαμαρίνα, σανίδες) από ευτελή υλικά (πρόχειρη κατασκευή).
 • Φωτογραφίες όλων των όψεων της κατασκευής
 • Αντίγραφα του στελέχους, του τοπογραφικού διαγράμματος της αδείας , της κάτοψης του ορόφου, όπου εμφαίνεται  η αυθαίρετη κατασκευή
 • Σχέδια τομής σε κλίμακα 1:100.
 • Στις περιπτώσεις που δεν έχει εκδοθεί οποιαδήποτε οικοδομική άδεια ή αυτή δεν είναι δυνατό να ανευρεθεί επισυνάπτονται όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην του στελέχους, που αποτυπώνουν την κατάσταση του ακινήτου.
 • Επιπλέον, στις εκτός σχεδίου περιοχές και σε οικισμούς χωρίς σχέδιο, υποβάλλεται τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ’ 87), που περιέχει απόσπασμα χάρτη με προσδιορισμό της θέσης του ακινήτου. Απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου απαιτείται για τις περιοχές με εγκεκριμένα σχέδια, όπου υπάρχει οικοδομική άδεια.
 • Διάγραμμα κάλυψης υποβάλλεται για κάθε οικοδομήσιμο οικόπεδο ή γήπεδο
 • «Φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής»
 • Δελτίο ελέγχου δομικής τρωτότητας του φέροντα οργανισμού συμπληρωμένο, συνοδευόμενο από αναλυτική τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού και φωτογραφίες, εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια κατοικίας, τουριστικά καταλύματα ή κτίρια. Η τεχνική έκθεση θα βασίζεται σε μακροσκοπικό οπτικό έλεγχο, που θα περιγράφει το σύστημα του φέροντος οργανισμού καθώς και τυχόν εμφανείς βλάβες
 • Μελέτη στατικής επάρκειας αρμόδιου μηχανικού, εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια κοινωφελούς χρήσης, η οποία θα περιλαμβάνει :
   • γεωμετρική τεκμηρίωση στοιχείων και διάταξης του φέροντα οργανισμού
   • αποτίμηση της ποιότητας των υλικών του φέροντα οργανισμού
   • μελέτη επάρκειας του κτιρίου για δεδομένη στάθμη επιτελεστικότητας (σεισμικός συντελεστής)
   • πρόταση ενισχύσεων του υφισταμένου φορέα, εάν απαιτείται.
   • αντισεισμικό έλεγχο με τον σεισμικό συντελεστή που ίσχυε στην περίοδο κατασκευής του αυθαιρέτου και τον δηλώνει ο ιδιοκτήτης.
   • Δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες, από τα οποία θα αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής ή εγκατάστασης της χρήσης.
   • Ηλεκτρομηχανολογικό έλεγχο του πίνακα των γειώσεων και των λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, στην περίπτωση κτιρίων που δεν έχουν χρήση κατοικίας απαιτείται και τεχνική έκθεση αρμοδίου μηχανικού για τον, εφόσον υπάρχουν.

γ) Έντυπο υπολογισμού του ειδικού προστίμου

δ) Παράβολο Ελληνικού Δημοσίου για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία:


Κατοικία Έως 50 τ.μ. 500 €
51-100 τ.μ. 1.000 €
Κτίριο μοναδική κατοικία Έως 100 τ.μ. 500 €
101-200 τ.μ. 1.000 €
Όλοι οι χώροι 201-1.000 τ.μ. 2.000 €
1.001-2.000 τ.μ. 4.000 €
Μεγαλύτερα από 2.000 τ.μ. 6.000 €

Το παράβολο είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση κατάθεσης του φακέλου στην Πολεοδομία και το ποσό του συμψηφίζεται με το τελικό πρόστιμο. Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται με πλήρη ευθύνη του ιδιοκτήτη και του μηχανικού του.