Παραδείγματα

Παραδείγματα μη νόμιμων κατασκευών ΕΚΤΟΣ σχεδίου

Παράδειγμα 1:

Α’  κατοικία με οικοδομική άδεια 100τμ,  με επιτρεπόμενη δόμηση 200τμ,

όπου έγινε υπέρβαση:

α) 40τμ  (δωμάτιο),

β) 20τμ ημιυπαίθριος που μετετράπη σε δωμάτιο και

γ) 40τμ εξώστες ή ασκεπείς υπαίθριοι χώροι (veranda).

Καταβολή παράβολου (για 60τμ α’κατοικίας) 500€. Βάσει της παραγράφου 2  του άρθρου 26  του Ν4014/2011,  υπάρχει υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας για τα α), β) και γ) σε διάστημα τριών (3) ετών, καθ’ ότι οι υπερβάσεις  (παράγραφος 3, άρθρο 22, Ν.1577/1985) είναι σύμφωνες με τις διατάξεις περί δόμησης εκτός σχεδίου.

Συνολική οφειλή:   παράβολο 500€

Παράδειγμα 2:

Β’  κατοικία με οικοδομική άδεια 200τμ,

όπου έγινε υπέρβαση:

α) 40τμ (δωμάτιο),

β) 20τμ υπόγειου χώρου που έγινε κύριος (και δεν έχει δηλωθεί στον 3843/2010) και

γ) 50τμ πλακοστρωμένου υπαίθριου χώρου  (ασκεπής veranda),  σε ΤΖ 800€. Καταβολή παράβολου (για 60τμ β’κατοικίας) 1000€.

Ειδικό πρόστιμο:

α) ∆ωμάτιο: 40τμ Χ 800€ Τ.Ζ. Χ 0,15 Χ 1,7 (εκτός σχεδίου) Χ 1 (υπέρβασης δόμησης <50%)  Χ 0,5 (άλλη κατοικία με ΤΖ <1000€) =  4.080€

β) Υπόγειο: 20τμ Χ 0,5 (βοηθητικός χώρος) Χ 800€ Τ.Ζ. Χ 0,15 Χ 1,7 (εκτός σχεδίου)  Χ 1 (υπέρβασης δόμησης <50%) Χ 1,4 (αλλαγή χρήσης) Χ 0,5 (άλλη κατοικία με ΤΖ <1000€) = 1.428€

γ)  Πλακόστρωτη βεράντα: 40τμ.  πλακοστρωμένου υπαίθριου χώρου  (ενδεικτικά, αναλυτικού προϋπολογισμού 12.000) 12.000/5.000=2.4 =>3 παραβάσεις =>1.500€

Συνολική οφειλή:   παράβολο 1000€ και ειδικό πρόστιμο 7.008€ (-παράβολο) = 6.008€       (εφάπαξ εξόφληση = 7.008€ -20% = 5.606,40€) 2

Παράδειγμα 3:

Μη νόμιμη κατασκευή 18τμ που εμπίπτει στις προϋποθέσεις της παραγράφου 6.β του άρθρου 24. Συνολική οφειλή:  Κατ’ αποκοπή εφάπαξ πρόστιμο 1.500€

Παράδειγμα 4:

Β’ κατοικία χωρίς οικοδομική άδεια 120τμ, σε ΤΖ 1100€:

α.  Εάν βρίσκεται σε γήπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, τότε καταβάλλεται μόνο το παράβολο των 2000€  και υποχρεούται ο ιδιοκτήτης να εκδώσει οικοδομική άδεια σε τρία έτη.

β. Εάν βρίσκεται σε γήπεδο μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο: Καταβολή παραβόλου: 2000€

Ειδικό πρόστιμο: 120τμ Χ 1100€  Τ.Ζ.  Χ 0,15  Χ 1,7 (εκτός σχεδίου)  Χ 0,6 (άλλη κατοικία με ΤΖ >1000€) Χ 2,0 (χωρίς άδεια) = 40.392€

Συνολική οφειλή:   παράβολο 2000€ και ειδικό πρόστιμο 40.392€ (-παράβολο) = 38.392€

(εφάπαξ εξόφληση = 40.392€ -20% = 32.313,60€)

Επιπλέον,  προβλέπεται η διαδικασία του άρθρου 24,  παράγραφος 1.γ.  του Ν4014/2011 για την απόκτηση αρτιότητας.

Παράδειγμα 5:

Β’  κατοικία

α) 90τμ χωρίς οικοδομική άδεια, σε μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο γήπεδο,

β) επιπλέον BBQ και

γ) 20τμ πέργολα που είναι σε ζώνη αιγιαλού, σε ΤΖ 650€.

Καταβολή παραβόλου: 1000€

Ειδικό πρόστιμο:

α) δόμηση: 90τμ Χ 650€ Τ.Ζ. Χ 0,15 Χ 1,7 (εκτός σχεδίου) Χ 0,5 (άλλη κατοικία με ΤΖ <1000€) Χ 2,0 (χωρίς άδεια) = 14.917,50€

β) BBQ: (αναλυτικός <5000€) = 1 παράβαση => 500€

γ)  Η πέργολα δεν συμπεριλαμβάνεται στη ρύθμιση και παραμένει άμεσα κατεδαφιστέα.

Συνολική οφειλή:   παράβολο 1000€ και ειδικό πρόστιμο 14.917,50€ (-παράβολο) = 13.917,50€ (εφάπαξ εξόφληση = 14.917,50€  -20% = 11.934€) 3

Παραδείγματα μη νόμιμων κατασκευών ΕΝΤΟΣ σχεδίου

Παράδειγμα 1:

Α’  κατοικία με οικοδομική άδεια,  οριζόντια ιδιοκτησία 100τμ,  όπου έγινε υπέρβαση δόμησης 30τμ, σε ΤΖ 1500€ α.  Εάν είναι νομιμοποιήσιμο  (αρθ.22  παρ.3  του Ν. 1577/85),  τότε καταβάλλεται παράβολο των 500€  και υποχρεούται ο ιδιοκτήτης να εκδώσει άδεια νομιμοποίησης μέσα σε τρία (3) έτη. β. Εάν δεν είναι νομιμοποιήσιμο: Καταβολή παραβόλου: 500€ Ειδικό πρόστιμο: 30τμ Χ 1500Τ.Ζ. Χ 0,15 Χ 0,4 (α’ κατοικία) Χ 1 (υπέρβαση δόμησης<50%) = 2.700€ Συνολική οφειλή:   παράβολο 500€ και ειδικό πρόστιμο 2.700€ (-παράβολο) = 2.200€      (εφάπαξ εξόφληση = 2200€  -20% = 2.160€)

Παράδειγμα 2:

Β’κατοικία με οικοδομική άδεια 150τμ που επεκτάθηκε κατά 60τμ στο δώμα (επιπλέον όροφος) αποδεδειγμένα το 1995, καθ΄υπέρβαση του μεγίστου ύψους της περιοχής σε ΤΖ 1500€. Καταβολή παραβόλου: 1000€ Ειδικό πρόστιμο: 60τμ Χ 1500Τ.Ζ.  Χ 0,15  Χ 0,6 (άλλη κατοικία με ΤΖ >1000€)  Χ 1 (υπέρβαση δόμησης<50%) Χ 1,4 (υπέρβαση υψους>20%)  Χ 0,8 (παλαιότητα) = 9.072€ Συνολική οφειλή:   παράβολο 1000€ και ειδικό πρόστιμο 9.072€ (-παράβολο) = 8.072€      (εφάπαξ εξόφληση = 9.072€  -20% = 7.257,60€)

Παράδειγμα 3:

Α’  κατοικία με οικοδομική άδεια για 200τμ,  με επέκταση κατ’  υπέρβαση της άδειας

α) στην πρασιά 20τμ  (έχοντας βγει εκτός οικοδομικής γραμμής κατά  2μ, ενώ η πρασιά είναι  4μ.)  με πρόχειρη,  αναδιπλούμενη κατασκευή και

β) 2 επεκτάσεις  (έχοντας καταλάβει πάνω από το 20% της απόστασης ∆) και στις 2 πλευρές του κτιρίου, 110τμ έκαστη, σε ΤΖ 1500€.

Καταβολή παραβόλου: (>200τμ α’ κατοικία) 2.000€

Ειδικό πρόστιμο:

α) 20τμ εντός πρασιάς:  20τμ Χ 1500Τ.Ζ.  Χ 0,15  Χ 0,4 (α’κατοικία)  Χ 1 (υπέρβαση δόμησης) Χ 1,8 (υπέρβαση στο προκήπιο >20%) = 3.240€ Επιπλέον,  θα πρέπει να γίνουν οι ενέργειες που προβλέπονται στο άρθρο 24, παράγραφος 9, περί πρόχειρων κατασκευών.

β) 2Χ110τμ εντός ∆:  220τμ Χ 1500Τ.Ζ.  Χ 0,15  Χ 0,4 (α’κατοικία)  Χ 1,6 (υπέρβαση δόμησης 100-200%) Χ 1,4 (υπέρβαση στο ∆ >20%) = 44.352€ Συνολική οφειλή:   παράβολο 2.000€ και ειδικό πρόστιμο 47.592€ (-παράβολο) = 45.592€      (εφάπαξ εξόφληση = 47.592€  -20% = 38.073,60€)