Ποια ακίνητα δεν χρειάζεται να υπαχθούν στον νόμο αυτό

Τα ακίνητα που δεν χρειάζονται να υπαχθούν στον νόμο αυτό και επομένως μπορούν να  μεταβίβαστούν ή να γίνει σύσταση εμπράγματου δικαιώματος παρόλο που έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης είναι: α) που υφίστανται προ του 1955 β) που έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση με  τον ν.1337/1983 (Α’ 33) γ) που έχουν νομιμοποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν.1337/1983 ή της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν.1577/1985 ή την παρ. 8 και παρ. 10 του άρθρου 9 του Ν. 1512/1985 (Α’ 4) δ) των οποίων έχει ανασταλεί η κατεδάφιση, σύμφωνα με τις  διατάξεις των άρθρων 15, 16, 17, 20 και 21 του ν.1337/1983 (Α’ 33), όπως ισχύουν, χωρίς όμως να έχει απορριφθεί με απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου η αίτηση για την εξαίρεση από την κατεδάφιση ε) για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρησης κατά τις διατάξεις του ν. 3775/2009 (Α’ 122) ή του ν.3843/2010 (Α’ 62) και για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται σε αυτές ή στ) για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου , όπως προβλέπεται στην παράγραφο 6 του επόμενου άρθρου και για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στον παρόντα νόμο.