ΦΕΚ 237/Α- Έκπτωση 10% επί του συνολικού ποσού του προστίμου για τακτοποίηση αυθαιρέτου θα παρέχεται σε όσους καταβάλλουν το 30% έως τις 31 Ιανουαρίου 2013.

  • 20 , 2012 Άρθρο 14 ΦΕΚ237/Α /Ρύθμιση θεμάτων αυθαιρέτων 1.  Η περίπτωση στ) της παρ.2 του άρθρου 23 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) αντικαθίσταται ως εξής: “στ. για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία κα­ταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου ή η καταβολή ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίμου έως 31/01/2013, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6 του επό­μενου άρθρου και για το χρονικό διάστημα που προ­βλέπεται στον παρόντα νόμο” 2. Στην παρ. 8 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 προστί­θεται περίπτωση στ ως εξής: «στ. Σε περίπτωση καταβολής ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίμου έως 31/01/2013 παρέχεται έκπτωση 10% επί του συνολικού ποσού. Οι επόμενες προς εξόφληση δόσεις κατανέμονται αντιστοίχως. 3.  Η ισχύς της διάταξης της περίπτ. γ της παρ. 8 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 αναστέλλεται μέχρι την 31/01/2013.