Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 29 Α/2015 ο Ν. 4320/2015 για αναστολή του Ν.4281/2014

  • 21 , 2015 Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 29 Α/2015 ο Ν. 4320/2015με τίτλο”Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις”. Στο άρθρο 37 ορίζεται ότι η ισχύς των διατάξεων του μέρους Β΄του Ν. 4281/2014 περί κανόνων σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών αρχίζει την 31-12-2015.